Keresztelő Szent János vértanúsága

Emléknapja: augusztus 29.


Cavaraggio: Keresztelő Szent JánosCavaraggio: Keresztelő Szent János
Heródes a bűnbánatot hirdető Jánoshoz térbelileg igen közel, Jerikóban élt, melyet apja téli szállásul újra fölépíttetett. A próféta szózata alól azonban ő sem tudta kivonni magát. Mint Sámuel, Nátán vagy Illés, a Keresztelő is igaz prófétaként emelte föl szavát az Isten parancsát semmibe vevő tartományi fejedelem ellen, aki elcsábította mostohatestvére feleségét, Heródiást (Mk 6,18). Az, hogy Heródes vétkét János oly bátran megnevezte, elfogatásához vezetett. Amint a zsidó történetíró, Josephus Flavius tudósít minket, Mahérusz várába zárták, a Holt- tengertől keletre, ahol Heródesnek pompás palotája volt. Tulajdonképpeni ellenfele, Heródiás csak az alkalmat várta, hogy a kellemetlen erkölcsbírót végleg félretegye az útból. Megtalálta a módját, hogy mostohalányának, Szaloménak tánca révén egy nagy ünnep boros hangulatában csapdába ejtse a kéjsóvár vénembert, és szörnyűséges ajándékot követeljen tőle: a rab János fejét (Mk 6,17-29).

Keresztelő szent János lefejezése


Heródes király is hallott róla, mert messze terjedt a híre. "Keresztelő János támadt föl halottaiból, ezért működik benne a csodatévő erő", mondta. Némelyek viszont így vélekedtek: "Ő Illés." Mások pedig: "Próféta ő, olyan, mint a többi próféta." Ennek hallatára Heródes továbbra is azt állította: "Ő János, akinek fejét vétettem. Az támadt föl (halottaiból)."

Heródes tudniillik annak idején elfogatta Jánost és börtönbe vetette, testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette: "Nem szabad elvenned testvéred feleségét." Heródiás ezért áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember s ezért védelmébe vette. Valahányszor beszélt vele, nagy zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes születésnapján lakomát adott vezetőembereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségének. Közben Heródiás leánya bement és táncolt nekik. Nagyon megtetszett Heródesnek és vendégeinek. A király így szólt a leányhoz: "Kérj tőlem, amit akarsz, megadom neked." Sőt meg is esküdött: "Bármit kérsz, megadom neked, még országom felét is." Az kiment és megkérdezte anyjától: "Mit kérjek?" "Keresztelő János fejét", felelte. Erre visszasietett a királyhoz és előadta kérését: "Azt akarom, hogy tüstént add nekem egy tálon Keresztelő János fejét."


Cavaraggio: Keresztelő Szent János lefejezéseCavaraggio: Keresztelő Szent János lefejezése
A király nagyon elszomorodott e miatt, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal küldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogyhogy hozza el a fejet. Az elment, lefejezte őt a börtönben és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor ezt tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték a testét és egy sírboltba temették.
Cavaraggio: Salome St Keresztelő Szent János fejévelCavaraggio: Salome St Keresztelő Szent János fejével