A Miatyánk

A hegyi beszéd aról is szól, hogy miként kell imádkozni. Helyesen az jár el, aki nem az emberek szeme láttára, hanem szobájába visszavonultan, zárt ajtók mellett, titokbanimádkozik. A helyes imádság mintája a "Miatyánk", amelyet a Máté-evangélium a hegyi beszédbe ágyazottan ad elő. (6,9-13) (A Lukács-evangélium a Miatyánkot más körülmények között és eltérő formában közli. - 11,2-4) A hegyi beszéd Miatyánkja Isten megzsólítása után ("Miatyánk, aki a mennyekben vagy") hét kérést foglal magában. Az első három Isten jogainak és hatalmának a világban való érvényesüléséért fohászkodik ("szentelették meg a neved, jőjjön el az országod, legyen meg az akaratod"), a másik négy pedig az ember legfontosabbnak tartott szükségletét adja elő ("mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket,...ne vígy minket a kísértésbe...szabadíts meg a gonosztól"). Az isteni megbocsátás feltétele az a Miatyánk és a hozzáfűzött magyarázat szerint, hogy az ember is bocsásson meg az ellene vétőnek. "...ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket." (Mt 6,14)

Imádkozni állhatatosan kell: csak az kap, aki kér, csak az talál, aki keres, s csak a zörgetőnek nyitnak ajtót. De a kérőtől a messiási országban Isten semmit nem tagad meg.

A hegyi beszédben az evangéliumok úgy mutatják be Jézust, mint a messiási ország törvényhozóját, aki azonban nemcsak meghirdeti törvényeit hanem ítélkezni is fog azok megtartói, illetve megszegői fölött. Ezért e törvények tettre váltója a bölcs emberhez hasonlítható, aki házát sziklára építette, szemben a törvény megszegőivel, akik olyanok, mint a balga ember, aki homokra építette házát, amely a viharban összeomlott.

Az evangéliumok azt tanítják tehát, hogy míg az ószövetségi törvény Mózes nevéhez kapcsolódik, addig az újszövetségi törvény Jézus alkotása. Ám ha Mózes a Sínai-hegyen hirdette ki törvényeit, akkor Jézusnak is egy hegyen kellett kinyilvánítania a messiási ország előírásait. A Máté-evangélium Jézus törvényhozói jogát, szavának hatalmát egy neki tulajdonított és szavával véghezvitt csoda leírásával igyekszik igazolni, amiként Mózest is csodák igazolták. Eszerint mikor Jézus lejött a hegyről, egy leprás lépett hozzá. Jézus megérintette s így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!" - mire az megtisztult. (8,1-4)Boticelli: A leprás megtisztítása