A Szenvedő Jézushoz

Isten, ki a világ megváltásáért kész voltál e világra jönni s eltűrted, a zsidók elvessenek, Júdás csókkal eláruljon, megkötözzenek, ártatlan bárányként a kínpadra vezessenek, hogy meggyalázva Annás, Kaifás, Pilátus és Heródes elé állítsanak, hamis tanúk vádoljanak, megostorozzanak, gyalázattal elhalmozzanak, megköpdössenek, tövissel megkoronázzanak, arcul verjenek, szemedet bekötvén náddal ütögessenek, ruháidtól megfosszanak, keresztre szegezzenek, a kereszt fáján fölemeljenek, latrok közé számítsanak, epével s ecettel itassanak és lándzsával átdöfjenek. Ezen szentséges fájdalmaidra, melyek iránt én méltatlan tiszteletemet gyakorlom, szent keresztedre és halálodra kérlek, Uram, szabadíts meg a pokol kínjaitól és vezess oda,hová a veled megfeszített latrot vezetted, ki az Atyával és Szentlélekkel, mint igaz Isten élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen.
Jézus első szavai a kereszten: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!"
Jézus kínszenvedéseJézus kínszenvedése
Másodszor mondád latornak, hogy te veled leszen az égi paradicsomban, s nagy jutalmat veszen. Tekints rám is, ó Jézusom! hogy az égi paradicsom legyen egykor részem.


Harmadszor szóltál, mint Fiú, szeretett anyádhoz, mondván "Íme a te fiad! Jánost vedd magadhoz!" Ajánlj minket is szülődnek, ő legyen a te népednek hív oltalmazója.Jézus kínszenvedése 3.Jézus kínszenvedése 3.


Negyedszer szólván Atyádhoz "Istenem! - Istenem..." - Kínjaidban így sóhajtottál: miért hagytál el engem?"
Add, hogy a kínos életben mindennemű szükségemben, Istenhez sóhajtsak.

Jézus 4.Jézus 4.


Ötödször a nagy kín között, Uram, szomjúhoztál, amikor üdvösségemért keresztfán áldoztál, add, hogy Téged óhajtsalak, és epedve szomjazzalak, boldogság kútfeje!
Jézus 5.Jézus 5.


Hatodszor ez volt szózatod, haldokló Jézusom! "Ó, Atyám! te szent kezedbe lelkemet ajánlom!" Én is rád bízom életemet! neked ajánlom lelkemet, Ó Istenem s Atyám!
Jézus 6.Jézus 6.


Hetedszer ezt kiáltottad: "Már beteljesedett!" Az emberek megváltása már véghez vitetett. Add, hogy végzésedet híven teljesítve mindenekben, üdvözüljek. Ámen.
Jézus 7.Jézus 7.