Áldozási imák

Szentáldozás után

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot. Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: "Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat."


Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus teste, üdvözíts engem,
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem,
Krisztus szenvedése, erősíts engem,
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem,
Halálom óráján hívj el engem,
És juttass el magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek Téged,
Mindörökkön örökké. Ámen.
Loyolai Szent Ignác

Liguori Szt. Alfont szentáldozás utáni májából

Mi a szándékod, én lelkem? Most nincs veszteni való időd. Nagyon megbecsüld ezt az időt, amelyben minden kegyelmet megnyerhetsz, mindent, amit óhajtasz. Nem tudod-e, hogy az örök Atya szíves szeretettel néz rád, mert benned szeretete legdrágább tárgyát, ő egy Fiát látja? Távoztass el tehát most minden más gondolatot; éleszd fel újra hitedet; tágítsd meg szívedet, s kérj, amit akarsz. Nem hallod-e, hogy Jézus maga mondja neked: "Mit akarsz, hogy cselekedjem neked?

Szenáldozás utáni ima

Nálam vagy már édes Jézus,
Megcsókollak, megölellek;
Hogy jól érezd magad nálam
Megígérem, hogy jó leszek.
A rossz és az ördög ellen
Hősiesen küzdök Veled,
Ami szép van szívecskémben,
Mindent odaadok Neked.
Apát, anyát, családunkat,
Jó Jézuska, áldd meg nagyon,
Csókold rám az áldásodat,
Én majd otthon tovább adom.
Amen.

Szenáldozás utáni ima

Hozzám jöttél Jézus, ég és föld Királya,
Kicsiny gyermekednek szegényes házába.
Hódolva borulok lábaid elébe,
Hittel, imádással áldásodat kérve.

Köszönöm Jézusom, hogy az enyém lettél,
Kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél.
Maradj mindig nálam, ne hagyj már el soha,
Szeretlek, kincsem nincs, szívem adom oda.
Amen.

Szenáldozás utáni ima

Átölellek Jézusom és szívembe zárlak,
A szent angyalokkal hódolva imádlak.
Köszönöm, hogy értem az égből lejöttél,
Fehér szentostyában szívembe költöztél.

Bocsásd meg, hogy eddig sokszor rosszat tettem,
De most kegyelmeddel erősíts meg engem.
Áldd meg édesapámat és édesanyámat,
Tehozzád emelem imámat. Amen.

Szentáldozás előtti ima

Édes jó Jézusom,
Felséges Királyom,
Szerető kis szívem,
Előtted kitárom.

Hogy szívem szép legyen,
Kidobom a rosszat,
Jó leszek, hogy Néked
Örömet okozzak.

Olyan nagyon szeretlek,
Bűneimet bánom,
Maradj mindig nálam
Jézusom, Királyom.

Szentáldozás előtti ima

Fehér szent Ostyában, Jézus, Te vagy jelen,
Hiszek, bízom Benned, imádlak, szeretlek.
Bánom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem,
Jó leszek ezentúl, jöjj hozzám, légy velem.

Kitárom szívemet, térj be hozzám kérlek,
Oly nagyon akarlak szeretni én Téged.
Jézusom, melegítsd szívem szeretetre,
Hogy meleg lakásod legyen neked benne.
Amen.

Szentáldozás előtti ima

Mindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint szegény, egyszerű teremtmény az ég és föld Urához. Kérlek azért végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, tisztátalanságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, szegénységemet gazdagítani, hogy az angyalok Kenyerét, uralkodók Urát oly hittel vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségére a leghasznosabb.
Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves Fiadat, kivel most földi vándorlásomban egyesülni akarok, egykor az örökkévalóságban színről színre is megláthassam. Ki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

Áldozási ima - Assisi Szent Ferenctől

Én Istenem, engedd meg, - allelúja!
hogy békéde hirdessem. - allelúja!
Ott, amerra harag dúl, - allelúja!
szívem meleg lángját gyújtsd. - allelúja!
Ahol szívet kétely mar, - allelúja!
homályt onnét oszlassak. - allelúja!
Merre többé nincs kiút, - allelúja!
szavamon át reményt gyútjs. - allelúja!
Ott, hol sajog bánat s jaj, - allelúja!
boldogságod árasszam. - allelúja!
Sötétség ahol honol, - allelúja!
világosság legyek ott, - allelúja!
Én Istenem, engedd meg, - allelúja!
hogy hirdessem békédet. - allelúja!

Áldozási ima - Xavéri Szent Ferenctől

Istenem szeretlek forrón, mélyen,
Nem mert a kárhozatos szörnyű éjen
Gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagytalak,
S nem mert egednek édes fényességét,
Szent örömben úszó angyali zenéjét
Ígérted nekem szárnyaid alatt.
De mert a kereszten karjaid kitártad,
Emberi szívemet Szívedre vártad,
Rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál,
Vérfutotta arcod édes, tüzes oltár,
Bűnömért viseltél szörnyű ékességet...
Meg nem állottál a gyötrelmek mezsgyéjén,
Átmentél az éjek szörnyűséges éjén,
Borzalmas kísértet, gyalázat és szitok,
Lélek-hóhérok, gyűlölet-kárpitok
Födtek, jaj, követtek az utolsó szóig...
Rettentő mértékkel mérted szeretésed.
Ó legyek, hadd legyek könnyező vetésed;
Hadd legyek, én legyek a te aratásod,
Míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod.
Szeretlek, szeretlek,
Nem mert megmentettél,
Hanem mert a vérig, halálig szerettél.
S amint te szerettél, szeretlek most téged,
Életem és lelkem elkínálom néked.
Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom,
Istenem, mindenem, örök mennyországom!


Tartalom átvétel