Rózsafüzérek

A szentolvasó (rózsafüzér)

A keresztre Hiszekegyet imádkozunk, a nagy szemekre Miatyánkot, a kis szemekre pedig Üdvözlégyet. az első három Üdvözlégy után is minden tíz Üdvözlégy - tized után a Dicsőség az Atyának...következik. Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket, illetve titkokat illesztjük be.

Öt tizedes rózsafüzérÖt tizedes rózsafüzér

Az első három Üdvözlégyben:

1. aki hitünket növelje,

2. aki reményünket erősítse,

3. aki szeretetünket tökéletesítse.

Az örvendetes olvasó titkai:

1. akit te Szent Szúz a Szentlélektől fogantál,

2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál,

3. akit te Szent Szűz a világra szültél,

4. akit te Szent Szűz a templomban bemutattál,

5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A fájdalmas olvasó titkai:

1. aki érettünk vérrel verítékezett,

2. akit érettünk megostoroztak,

3. akit érettünk tövissel koronáztak,

4. aki érettünk a keresztet hordozta,

5. akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó titkai:

1. aki a halálból feltámadott,

2. aki a mennybe fölment,

Szent Rita rózsakoszorú

Szent Rita rózsafüzér 3x7 szemesSzent Rita rózsafüzér 3x7 szemes
Az éremre a Hiszekegyet imádkozzuk.

Dicsőség az Atyának miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

1. Miatyánk...
Hétszer: Üdvözlégy Mária... Jézus, aki Szent Rita kérésére bűneinket megbocsátja.
Dicsőség az Atyának...

2. Miatyánk...
Hétszer: Üdvözlégy Mária... Jézus, aki Szent Rita kérésére testi és lelki rossztól megoltalmaz.
Dicsőség az Atyának...

3. Miatyánk...
Hétszer: Üdvözlégy Mária... Jézus, aki Szent Rita kérésére minden bajunkban megsegít.
Dicsőség az Atyának...
Ámen.

Szentolvasó az Oltáriszentség titkaival - a Domonkos-olvasón imádkozhatjuk

Hiszekegy. Miatyánk.

Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után:

1. Aki bennünk a Legméltóságosabb Oltáriszentség iránti hitet növelje
2. Aki bennünk a Legméltóságosabb Oltáriszentség iránti reményt erősítse
3. Aki bennünk a Legméltóságosbb Oltáriszentség iránti szeretetünket tökéletesítse.

Most és minden tized végén:

E: Áldassék vég nélkül és dicsőíttessék
H. A legfölségesebb Oltáriszentség!

1. Aki nekünk a Legméltóságosabb Oltáriszentséget szerzette
2. Aki a Legméltóságosabb Oltáriszentségben mint Isten és ember jelen van
3. Aki a Legméltóságosabb Oltáriszentségben lelkünk tápláléka.
4. Aki a Legméltóságosabb Oltáriszentségben a legszentebb Áldozat
5. Aki a Legméltóságosabb Oltáriszentségben úti eledelünk.

A Szent Sebek rózsaüzére

Keresztre: Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas. Ámen.

A nagy szemekre. (a Miatyánk helyett)
Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

A 3 egymás melletti kis szemre:

1. Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk: - és az egész világnak. Ámen.

2. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk Jézusom a jelen veszedelemben: - födj be minket drága Szent Véreddel. Ámen.

3. Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat: - a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak Vére által. Ámen.

A tizedekben levő kis szemekre: (az Üdvözlégyek helyett)

Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

Befejezésül: (háromszor)Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen.

Hétfájdalms rózafüzér

Keresztvetés
Miatyánk..
Üdvözlégy Mária...

1. Kinek bemutatásakor lelkedet a fájdalomnak tőre átjárta.

2. Kivel Egyiptomba futottál.

3. Kit három nap bánkódva kerestél.

4. Kit nagy kereszttel megterhelve a Kálvária hegyére menni láttál.

5. Kit fölfeszíttetni láttál.

6. Kinek holt szent teste öledbe helyeztetett.

7. Kit a sírboltba tétetni láttál.

Dicsőség...

3 Üdvözlégy..
- Kit sok könnyhullatással sirattál -

Hiszekegy..
Miatyánk és Üdvözlégy a megholt hívek lelkéért.

Szent Antal Rózsafüzére

Szent Antal rózsafüzére 13 szemből áll, melynek mindegyikére egy-egy Miatyánkot kell imádkozni. Az egészet befejezni még egy külön szem, melyre a "Dicsőség"-et mondjuk. Minden Miatyánk után elmondunk egyet az alábbi imákból, melyekkel Antal különféle csodatetteiről emlékezünk meg.

Első Miatyánk
Szent Antal, te oly sok halottat támasztottál fel, imádkozz értem, hogy a bőn halálából életre támadva szüntelenül a kegyelem állapotában legyek. Amen.

Második Miatyánk
Szent Antal, te tanításod által sok tévelygőt vezettél vissza az egyházba Imádkozz azokért, akik az igaz hittől eltávolodtak, és segítsd őket, hogy rátaláljanak a krisztusi útra. Amen.

Harmadik Miatyánk
Szent Antal, te a bajok ellen erős oltalmazó vagy, óvj meg minden lelki bajtól, hogy egykor veled együtt dicsőíthessem Istent a mennyben. Amen.

Negyedik Miatyánk
Szent Antal, te a Gonoszlélek megrontója voltál, nyújtsd felém segítő karodat, hogy a pokol kísértéseit legyőzhessem. Ámen.

Ötödik Miatyánk.
Szent Antal, te számtalan gyógyíthatatlan betegen segítettél. Gyógyíts meg engem is minden testi és lelki bajból, hogy Istennek tiszta szívből szolgálhassak. Ámen.

Hatodik Miatyánk
Szent Antal, te a tengeren utazókat a iharból partra vezetted. Mentsd meg az én lelkemet is, hogy el ne merüljön a bűnben, hanem biztosan célhoz érjen. Ámen.

Hetedik Miatyánk

Világ Királynője rózsafüzér titkai

Keresztre: Hiszekegy
Nagy szemekre: Miatyánk
Kis szemeknél: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus. .....
(ide mondjuk a titkokat)
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Tizedeknél (titok):
1. Aki téged Szent Szűz, a mennyben a világ Királynőjévé koronázott.

2. Aki rád, a Világ Királynőjére bízta az emberiség megmentését.

3. Aki téged, a Világ Királynőjét társmegváltóul választott.

4. Aki rád, a Világ Királynőjére bízta a kegyelmek kiosztását.

5. Aki téged, a Világ Királynőjét közbenjárónkká rendelt.

Oltáriszentség rózsafüzér titkai:

Keresztre: Hiszekegy.
Nagy szemekre: Miatyánk.
Kis szemekre: Üdvözlégy az alábbi titkokkal.

Bevezetésnél:
Aki az Oltáriszentségben vétkeinket törli.
Aki az Oltáriszentségben életünket megszenteli.
Aki az Oltáriszentségben lelkünket üdvözíti.

Tizedeknél:
Aki az Oltáriszentséget rendelte.
Aki az Oltáriszentségben Isten és ember, a világ végéig velünk van.
Aki az Oltáriszentségben a legszentebb áldozat.
Aki az Oltáriszentségben lelkünk tápláléka.
Aki az Oltáriszentségben utieledelünk.

Könnyek Anyja rózsafüzér

A keresztre Hiszekegy helyett ezt imádkozzuk:

Ó megfeszített Jézus! Lábaid alá leborulva felajánljuk Neked annak a könnyeit, aki Téged bensőséges, részvétteljes szeretettel kísért szenvedésteli keresztutadon.
Add meg ó Jó Mester, hogy megszívleljük azokat a tanításokat, melyeket legszentebb Anyád könnyei adnak nekünk, hogy Szent akaratodat teljesítsük a földön, hogy méltók lehessünk dicsérni, magasztalni Téged a mennyben, az egész örökkévalóságon át. Amen.

A Miatyánk helyett imádkozzuk:

Tekints Jézus könnyeire, annak ki legjobban szeretett e földön és azóta még bensőbben szeret fenn a mennyben.

Üdvözlégy helyett imádkozzuk:

Édesanyád könnyeire hivatkozva kérünk, megkötözött kezű Jézus hallgasd meg kérésünket.

Végül a 3 szemre:

Tekints Jézus könnyeire, Annak ki legjobban szeretett e földön, és azóta még bensőbben szeret fenn a mennyben.

Záróima:

Ó, Mária, a szeret, a fájdalmak és az irgalom Anyja! Kérünk egyesítsd könyörgésedet a mienkkel, hogy Jézus a Te Szent Fiad, akihez fordulunk, anyai könnyed nevében hallgassa meg könyörgésünket és azokkal a kegyelmekkel melyeket kérünk, adja meg az örök élet koronáját.
Amen.

Szeretetláng rózsafüzér

Bevezetés: Isteni Megváltónk öt szent Sebe tiszteletére egymás után ötször vetünk keresztet: Az Atya, a Fiú (5-ször)…

Nagy (önálló) szemre: Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

Az első kis szemre: 1. Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!

A második kis szemre: Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül irgalmas vagy!

A harmadik kis szemre: Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetreméltóbb vagy!

Tized
(5-ször a nagy szemekre):Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

(10-szer)Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján!

A tíz kis szemre: Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!

Amen.

Befejezés: A Szentháromság tiszteletére háromszor mondjuk: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.


Tartalom átvétel