Imakilencedek

KILENCED ASSISI SZENT FERENC TISZTELETÉRE

Kilenc egymásután következő napon, vagy hétfőn imádkozz el egyet a következő fohászok közül. Szent Ferenc különös kegyben részesíti azokat, akik őt szent kilenceddel tisztelik. A kilenced alatt gyónjunk és áldozzunk!

Első nap: Szent Ferenc az istenszeretet lángoló szeráfja.
Az Isten iránti szeretet és vágyódás égette lelkét, nem egyszer elragadtatásban ejtette. Ilyenkor mozdulatlanul, kitárt karokkal ismételgette: „Istenem és mindenem!”
Imádság: Szeráfi Szent Ferenc Atyám! Szeretetből éltél és apostolkodtál, a szeretet ragadott Isten közelébe, tett hasonlóvá a keresztre feszített Jézus Krisztushoz s fakasztotta testeden Krisztus kínszenvedésének sebhelyeit. Esdd ki nekem is a szeretet nagy kegyelmét, hadd szeressem az Urat teljes szívemből, teljes elmémből és minden erőmből. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy.

Második nap: Szent Ferenc Krisztus leghűségesebb követője.
Istállóban született, működése előtt 40 napig böjtölt, 12 tanítvánnyal indította meg új rendjét, kettesével küldte a világba őket, a szent sebhelyeket viselte testén s Krisztust utánozta egész szíve – lelke.
Imádság: Könyörülj rajtam, Szent Ferenc Atyám, és kérd Istentől a kegyelmet, hogy egész életem Krisztust sugározza. Úgy tegyek mindenütt és mindig, ahogy Krisztus tenne az én helyemben. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy.

Harmadik nap: Szent Ferenc a „Szegény Úrnő” lovagja.
A szegénységben látta a Krisztus földi életének alapvető erényét és hódító erejének titkát. A világtól megvetett szegénység Krisztus óta elhagyatottan bolyongott. Szent Ferenc felismerte szépségét és lovagjává szegődött.

NOVÉNA Jézus Szent Szívéhez

Bizalommal, erős hittel végezzétek ezt az ájtatosságot és Jézus teljesíteni fogja kéréseteket, ha azzal senkinek sem akartok rosszat. Gondoljátok át, hogy mit fogtok kérni Jézustól, bűnös kívánságokkal ne forduljatok Hozzá, az nem fog teljesülni!!

A Jézus Szíve-kilenced végzésének módja és búcsúi

1. E novéna végzését annyiban köti szöveghez az Egyház, amennyiben a búcsúkat csak akkor engedélyezi, ha oly imákat mondunk, melyeket valamely egyházmegyei hatóság jóváhagyott.
2. A novénát így végezzük: Megfontolva olvassuk el a minden napra jelzett „Elmélkedés”-t, azután áhítattal mondjuk el a rákövetkező „Könyörgés”-t és Jézus Szíve-litániát. A novéna tartalma alatt feltétlenül gyónjunk meg és áldozzunk.
3. A Jézus Szíve-novénával minden évben kétszer nyerhetünk búcsúkat. Egyszer, ha Jézus Szíve ünnepe alkalmával végezzük azt, másodszor, ha bármikor az évben. A novéna minden napján 300 napi búcsút nyerhetünk: teljes búcsút nyerhetünk azonkívül, ha a novéna tartama alatt, vagy annak befejezését követő 8 napon belül meggyónunk, megáldozunk és a pápa szándékára imádkozunk. (IX. Pius, 1849. június 5. és 1876. november 26.) – A novénát természetesen azonkívül is végezhetjük bármikor és akárhányszor,csakhogy búcsút ezen a címen nem nyerünk.

Az ájtatosság előestéjén

ELMÉLKEDÉS

Imakilenced Szent Antal tiszteletére

Ezt a kilnecedet 9 egymást követő kedden végezzük! A keddi nap megtartása jámbor szokásból ered, Szent Antal keddi napon halt meg, s Isten keddi napokon tüntette ki őt számos csodával. 1617-ben történt, hogy egy előkelő bolognai nőnek megjelent, aki kéréssel fordult hozzá.
A szent így szólt: - Imádkozz kilenc egymást követő kedden Szent Ferenc templomában, s meghallgatást fogsz nyerni. - ennek nyomán terjed el az egész világon Szent Antal kilencede.
Ez a következőkből áll: 9 keddi napon fel kell keresni egy templomot és ott misét hallgatni. A szentmise után az alábbi imádságokat mondjuk el:

Első kedd

Szent Antal az Isten iránti szeretet angyala. Szívének minden dobbanása Istené volt, ajka Őt dicsérte, lelke utána vágyott. Egyik látomásában megjelent neki a gyermek Jézus a szűzanya karján.

Imádság:
Szent Antal, te az Isten szeretetének tüzét hordoztad a szívedben. Gyújtsd lángra az én szívemet is, és ébressz vágyódást bennem Krisztus iránt. Segíts, hogy a szentáldozásban mindig nagy szeretettel vegyem magamhoz a szentségi Jézust. Ámen.

Második kedd

Szent Antal a felebaráti szeretet hőse. Megértette az Úr szavát: amit felebarátunknak teszünk, Istennek tesszük. Antal prédikált, imádkozott, gyóntatott, csodát tett, mert szerette az embereket.

Imádság:

Kilenced a Csodásérem Szűz Máriájához

Az elmélkedés kezdetén: keresztet vetek, felindítom az őszinte bűnbánatot. Háromszor elimádkozom a fohászt:

"Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk."

Az elmélkedés végén: elimádkozom három Üdvözlégy Máriá-t, mindegyikhez hozzáfűzve:
Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk."

Imádság:

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat. Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél. Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet, a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét. Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát, hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét. Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre! Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám - Amen.

1. nap: Az első jelenés

Labouré Suent Katalin egész életében Isten akaratát kereste. Imádsága, munkája, Isten-és emberszeretete a nehézségek ellenére is benső örömmel, békével töltötte el. Szenté akart lenni, s ezért volt nyitott a szíve, hogy különleges módon is találkozzon a Szűzanyával.

Kilenced Jézus Szívéhez

(Szent Pió atya "ellenállhatatlan kilencednek" nevezte)

9 napon át elimádkozzuk.

I. Jézusom, Te mondtad: "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek" (Mt 7,7). Íme, zörgetek, keresek, és kérem a kegyelmet, hogy...

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

II. Jézusom, Te mondtad: "Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek" (Jn 15,16). Íme, most nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy...

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

III. Jézusom, Te mondtad: "Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el" (Lk 21,33). Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy...

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.
Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni szerencsétlenek iránt, légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is!
Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és mi gyengéden szerető Édesanyánknak közbenjárására a kért kegyelmeket!
Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!

Hozzátehetjük:

Imakilenced Szent Józsefhez

Bevezetés:

Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának tiszteletére az év bármely idején végezhetünk kilnec napi ájtatosságot. Ennek az ájtatosságnak szövegét nem írja elő az Egyház, de ha búcsúkat is akarunk általa nyerni, olyant kell használnunk, amelyeket illetékes egyházi hatóság jóváhagyott. Ez a kilenced ilyen.

A kilenced végzőinek az Egyház a következő búcsúkat engedélyezte: 300 napi búcsút a kilenced minden napján.

Teljes búcsút egyszer a kilenced tetszés szerint választható napján, vagy a kilencedet közvetlenül követő nyolc nap valamelyikén. A teljes búcsú feltételei a kilenced elvégzésén kívül: gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára. (IX. Pius, 1876. november 26. Racc.403.)

Igen ajánlatos, hogy az egész kilencedet a kegyelem állapotában végezzük. Ezért, hacsak tehetjük, annak megkezdésekor gyónjunk és lehetőség szerint mindennap, vagy többször áldozzunk.
*
A kilencedet a következőképp végezzük:

Megkezdéskor mondjuk el a „Bevezető imát”.
Minden nap olvassuk el az aznapon sorra kerülő elmélkedést és átolvasás után gondoljuk át tartalmát. Utána imádkozzuk el „Szent József litániáját”.

A kilencedik napon mondjuk el a „Befejező imát”.

Ha kérésünket meghallgatta Isten, ne mulasszuk el a hálaadást. Ennek legméltóbb megnyilatkozása, ha szentáldozáshoz járulunk.

Imakilenced az Irgalmas Istenhez

Ez az Úr által adott kilenced mindig időszerű, de különösen az nagypénteken elkezdve, mely eseben júsvét után való szombaton telik le a kilenc nap, és a következő napon, - az Isteni Irgalmasság vasárnapján - szentáldozással fejezhetjük be kilencedünket.

ELSŐ NAP

Könyörögjünk irgalmasságért az egész emberiség számára, mert mindnyájan bűnösek vagyunk.

Irgalmas Jézus! Aki nekünk kegyesen megbocsátasz, ne bűneinket nézd, hanem tekintsd végtelen Jóságodba helyezett bizalmunkat. Fogadj be mindnyájunkat irgalmassággal telt Szívedbe, senkit onnan ki ne zárt. Ama szereteted alapján kérünk erre, amely Téged az Atyával és a Szentlélekkel egyesít. Miatyánk...Üdvözlégy...Dicsőség...


Tartalom átvétel