Szentgyónás

Ima gyónás után

Én édes Jézusom, betegek gyógyítója, Te meggyógyítottál engem, jóságos Mesterem, irgalmas Megváltóm, megbocsátottad az én bűneimet! Hogyan adjak méltó hálát csodálatos jóságodért? Én Téged elhagytalak, de Te engem soha el nem hagytál. Megvetettelek és elfordultam tőled, de Te meg nem vetettél, hanem utánam jöttél és atyai szereteteddel végül is meglágyítottad balga és kemény szívemet. Rám tetted kezedet és én megszabadultam. Tiszta vagyok újra, gyermeked vagyok újra, a mennyei Atya örömmel, szeretettel néz rám újra. Hála, örök hála Neked szeretett Jézusom. Úgy akarok tenni, mint a leprás, akit megtisztítottál, és azt mondtad neki: Menj, és többé ne vétkezzél. Elmegyek, Uram, és nem akarok vétkezni többé. Légy velem, légy az én erőm, adj nekem állhatatosságot. Amen.

A bűnbocsánat szentsége (röviden)

Gyónó: Az Atya, a Fiú és a Szentléke nevében. Ámen.
Pap: Isten, akinek világossága felragyogott szívünkben, adja meg neked, hogy igazán belásd bűneidet és felismerd az ő irgalmas szeretetét!
Gyónó. Ámen.
Pap: Hallgassuk meg a hozzánk szóló Úristen szavát:
vagy: "Ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket." Mt. 6,1-15
vagy: "Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most tehát, amikor Krisztus vére által már megtisztultunk, még inkább megment minket a büntetéstől." Róm 5,8-9


Ezután a gyónó megvallja és megbánja bűneit.


Feloldozás

Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét! ÉS ÉN FELOLDOZLAK TÉGED BŰNEIDTŐL AZ ATYA ÉS A FIÚ + ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. - Ámen.


Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.

A bűnbánat szentsége

Gyónni, vagyis a bűnbánat szentségéhez járulni, hogy bűneinktől megtisztuljunk, akkor kell, ha halálos bűnbe estünk. Az Anyaszentegyház 4. parancsolata szerint kötelesek vagyunk gyónni legalább egyszer egy évben (húsvét táján), de ajánlatos többször is, főleg a nagy ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd, Nagyboldogasszony) alkalmával.

AZ ISTEN TÍZPARANCSA

1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj.

s

2. Isten nevét hiába ne vedd.

3. Az Úr napját szenteld meg.

4. Atyádat és anyádat tiszteld.

5. Ne ölj.

6. Ne paráználkodjál.

7. Ne lopj.

8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy.

9.Felebarátod házastársát ne kívánd.

10. Mások tulajdonát ne kívánd.

AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÖTPARANCSA

1. Vasárnap és ünnepnap végy részt a szentmisén.

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg.

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál.


Tartalom átvétel