Reggeli imák

Reggeli verses ima

Szívem első gondolatja
Hozzád száll föl, Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen

Reggeli ima, amelyet a Szűzanya diktált Padre Pionak

Ó Mária, a megtestesült igének Szülője és a mi legédesebb Anyánk! Itt vagyunk lábaid előtt mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a tiéd legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen.
Jóságos Anyánk, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a te Szíved vágyakozva kéri. Amen.

Reggeli ima a papi zsolozsmából

A századok halhatatlan és láthatatlan királyának egyedül Istennek, legyen dicséret és dicsőség mindörökkön-örökké. Ámen.
Könyörögjünk! Mindenható Úr Isten, aki e napnak kezdetéhez elvezettél minket, a te kegyelmed erejével őrizz meg minket, hogy e napon semmi bűnbe ne essünk, hanem a te parancsaid teljesítésére szolgáljon minden szavunk, erre irányuljanak gondolataink és cselekedeteink. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.
Szűz Mária és a szentek mindnyájan legyenek közbenjáróink az Úrnál, hogy megnyerhessük az ő segítségét és szabadítását, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.
Az Úr irányítsa szívünket és tetteinket Isten szeretetében és Krisztus béketűrésében. Te pedig Uram, könyörülj rajtunk!
Áldjon meg minket az Úr, védelmezzen meg minden gonosztól, és vezessen minket az örök életre; a megholt hívek pedig Isten irgalmából békében nyugodjanak. Ámen.

Reggeli himnusz

A jószándék felindítása
Mindent Isten nagyobb dicsőségére!
(Loyolai Szent Ignác jelszava.)

Már kél a fénynek csillaga:
Esengve kérjük az Urat,
Járjon ma mindenütt velünk,
Ne rontsa ártás életünk.

Nyelvünket fogja fékre ma:
Ne szóljon rút perek szava.
Szemünket védőn óvja meg:
A hívságot ne lássa meg.

Lakjék szívünkben tisztaság,
Távozzék minden dőreség.
A testnek dölyfét törje meg
Étel- s italban hősi fék.

Hogy majd a nap ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke
Legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát,
Dicsérjük egyszülött Fiát
S a Lelket, a Vigasztalót,
Most és örök időkön át. Ámen.

(Sík Sándor fordítása´)


Tartalom átvétel