Litániák

Jézus Szent Szívének litániája

Uram, irgalazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgas minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

(fentieket a hívek megismétlik) - A következő mondatokra a válasz: Irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaistan,

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve,

Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,

Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített Szív,

Jézus Szíve, végtelen fölségű szív,

Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,

Jézus Szíve, aszeretet lángoló tűzhelye-

Jézus Szíve, sz igazságosság és szeretet tárháza,

Jézus Szíve, jósággel és szeretettel teljes Szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Sív,

Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,

Litánia a Szentlélekről (Magánhasználatra)

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös szeretete,
Irgalmazz nekünk

Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös boldogsága,
Szentlélek, Te a Megtestesülés titkának eszközlője,
Szentlélek, Te a Szeplőtelen Szűznek isteni Jegyese,
Szentlélek, Te Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója,
Szentlélek, Te az Anyaszentegyház kormányosa,
Szentlélek, Te a Szentatya tévmentességének őre,
Szentlélek, Te a megszentelő és segítő malaszt osztogatója,
Szentlélek, Te az isteni erények és ajándékok adományozója,
Szentlélek, Te az értelem és tudomány Lelke,
Szentlélek, Te a bölcsesség és jótanács Lelke,
Szentlélek, Te a jámborság és isteni félelem Lelke,
Szentlélek, Te az erősség Lelke,
Szentlélek, Te minden erény felvirágoztatója,
Szentlélek, Te a tökéletesség mestere,
Szentlélek, Te az angyalok öröme,
Szentlélek, Te a pátriarkák reménysége,
Szentlélek, Te a próféták ihletője,
Szentlélek, Te az apostolok tanítója,
Szentlélek, Te a értanúk szilárdsága,
Szentlélek, Te a hitvallók ereje,
Szentlélek, Te a szűzek tisztasága,

Litánia Szent Rita tiszteletére

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária! Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja!
Szüzeknek szent Szüze!
Szent József!
Szent Ágoston!
Szent Mónika!
Szent Rita!
Kegyelemmel teljes rózsa,
Segítőnk látszólag lehetetlen ügyekben,
Reménytelenségben vigaszunk,
Elhagyatottak oltalmazója és menedéke,
Minden szükségben hű közbenjáró,
Szelídség és alázatosság példája,
Engedelmesség és lemondás példaképe,
Türelem és Istenben való megnyugvás tükre,
A Szent Ágoston-rend dísze,
A felfeszített Krisztus kedvelője,
A szenvedő Krisztus arája,
Szent Rita, kit az üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett,
Szent Rita, kinek homlokát ez a seb ékesítette,
Szent Rita, ki az isteni Gondviselésben bíztál,
Szent Rita, ki magadat teljesen Istennek adtad,
Szent Rita, Jézusnál hatalmas közbenjárónk,
Szent Rita, kit Isten sok csodával dicsőített,
Szent Rita, akit az Isten sokszor meghallgatott,

Hogy az önszeretetről lemondjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az alázatosságot gyakoroljuk.
Hogy keresztünket türelemmel viseljük.
Hogy Istent mindenek fölött szeressük.
Hogy Isten szent akaratát mindenkor teljesítsük.

Litánia Szent Antal tiszteletére

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

(A következő fohászokra a válasz: Könyörögj értünk!)

Szentséges Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Páduai Szent Antal,
Istennek hű hitvallója,
A sértetlen tisztaság lilioma,
A szegénység kitartó követője,
Az engedelmesség példaképe,
Az elveszett dolgok megtalálója,
A nyomorgóknak kedves segítője,
Minden baj ellen oltalmazónk,
A hit és az alázat példaképe,
A tengeren hányódók megmentője.

(A következő fohászokra a válasz: Ments meg, Uram, minket!)

Minden gonosztól és minden bűntől,
Az ördög cselvetéseitől,
Az örök haláltól,
Szent Antal erényei által,
Szent Antal szeretete által,
Szent Antal buzgósága által,
Szent Antal csodatettei által,
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
A végítélet napján.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Szent Antal, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!

A Szentséges Vér Litániája

(ahogyan az Istenanya különösen kívánja)

Uram, irgalmazz nekünk! (A hívek megismétlik!)
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, - irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, - irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, - irgalmazz nekünk!

Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme alapjaiban megváltozzék,
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts,
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad,
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad (3-szor)
Hogy az istentelenség összeomlását siettesd és annak hordozóit megtérítsd,
Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek, és viszálynak megállást parancsolj,
Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed és a szellem uralmának útját egyengesd.
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald,
Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad,
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz,
Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass,
Hogy Szent Fiad kedvenceit: a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd,
Hogy az eltévelygett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad,

Litánia Árpád-házi Szent Erzsébetről

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, három rend alapítója
Szent Erzsébet asszony
Szent Erzsébet szüleid öröme
Szent Erzsébet, a gyermekek példaképe
Szent Erzsébet. a leányifjúság eszménye
Szent Erzsébet, a tiszta élet lilioma
Szent Erzsébet, a házasélet dísze
Szent Erzsébet, hű és engedelmes feleség
Szent Erzsébet, a családi élet dicsősége,
Szent Erzsébet alázatos és szelíd asszony,
Szent Erzsébet, Isten szíve szerinti özvegy,
Szent Erzsébet, a szegények kedvelője,
Szent Erzsébet, a betegek szolgálója,
Szent Erzsébet, a szenvedő Jézus követője,
Szent Erzsébet, aki száműzetésedben is Istent dicsérted,
Szent Erzsébet, a ferences tökéletesség mintaképe,
Szent Erzsébet, Szent Ferenc ruhájának birtokosa,
Szent Erzsébet, hazád büszkesége,
Szent Erzsébet, Szent Ferenc harmadik rendjének pártfogója,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk, Uram!

Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,* - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,**- Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország oltalmazója,
Szűz Mária, ki a világ összes tévtanait egyedül megsemmisíted,
Szűz Mária, kit az Úr a kegyelem számtalan csodájával megdicsőít,
Szent Mihály, a béke angyala, az Egyház hatalmas védelmezője,
Szent Gábor, a Megváltó megtestesülésének hírnöke,
Szent Rafael, az üdvösség útján biztos vezérünk,
Mindnyájan, szent angyalok és főangyalok,
Az üdvözült lelkek összes szent karai,
Keresztelő Szent János,
Szent József, az Úrnál hatalmas közbenjárónk,
Mindnyájan, szent pátriárkák és próféták, akik úgy vágyakoztatok a világ Megváltója után,
Szent Péter, Krisztus helytartója, a hitegység erős kősziklája,
Szent Pál, nemzetek tanítója, a keresztény hit buzgó terjesztője,
Mindnyájan, szent apostolok s az Úr Jézus tanítványai s a keresztény hitterjesztés bátor bajnokai,
Szent Adalbert püspök,
Szent Mór püspök,
Szent Gellért püspök,
Szent István apostoli király,
Szűz szent Imre herceg,
Szent László király,
Szent Erzsébet asszony,
Szűz Szent Margit,

Litánia szent István első magyar királyról

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krtisztus hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiu Isten,

Szentlélek Úr Isten,

Szentháromság egy Isten,

Szűz Mária! Istennek szent Anyja,
Könyörögj érettünk!

Szent István! Istennek hű szolgája,

Szent István! Boldogasszonynak tisztelője, Könyörögj érettünk!

Kinek mennyországból adatott e név,

Kit az Isten anyja méhéből örök életre választott,

Kit az Isten királlyá választott,

Kit az Isten apostollá választott,

Kit az Isten szentegyháza oltalmazójává választott,

Kinek segítségére angyal jött mennyországból,

Isten akarata szerint való király,

A kereszténység terjesztője,

Pogányok megtérítője,

Az igaz hit hirdetője,

Békességnek szeretője,

Az ellened támadtak legyőzője,

Szegények atyja,

Betegek segítője,

Alázatosság csodája,

Békességes tűrés példája,

Mindenszentek litániája

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szüzek szent Szüze, Könyörögj érettünk!
Szent Mihály,Gábor és Ráfáel, Könyörögjetek érettünk
Mindnyájan szent angyalok Könyörögjetek érettünk

Szent Ábrahám, Könyörögj érettünk!
Szent Mózes, Könyörögj érettünk!
Szent Illés, Könyörögj érettünk!
Szent József, Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták! Könyörögjetek érettünk!

Szent Péter és Pál, Könyörögjetek érettünk
Szent András Könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab, Könyörögjetek érettünk
Szent Tamás Könyörögj érettünk!
Szent Máté, Könyörögj érettünk
Mindnyájan szent apostolok, Könyörögjetek érettünk
Szent Lukács Könyörögj érettünk!
Szent Márk, Könyörögj érettünk
Szent Barnabás Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna, Könyörögj érettünk
Mindnyájan az Úr tanítványai, Könyörögjetek érettünk

Szent István vértanú Könyörögj érettünk!
Antióchiai Szent Ignác, Könyörögj érettünk
Szent Polikárp Könyörögj érettünk!
Szent Jusztinusz, Könyörögj érettünk
Szent Lőrinc Könyörögj érettünk!
Szent Ciprián, Könyörögj érettünk
Szent Bonifác Könyörögj érettünk!
Szent Adalbert, Könyörögj érettünk
Szent Gellért, Könyörögj érettünk
Boldog Apor Vilmos, Könyörögj érettünk
Becket Szent Tamás, Könyörögj érettünk!
Szent Szaniszló Könyörögj érettünk!
Fischer Szent János,
és Mórus Szent Tamás, Könyörögjetek érettünk!
Miki Szent Pál, Könyörögj érettünk!
Chanel Szent Péter, Könyörögj érettünk
Lwanga Szent Károly, Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István
és Menyhért kassai vértanúk, Könyörögjetek érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász, Könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes, Könyörögj érettünk!

Szent József litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent József,
Dávid nemes sarja,
Pátriárkák fénye,
Isten Anyjának jegyese,
A Szent Szűz tisztaságos őre,
Isten F1ának nevelő atyja,
Krisztus gondviselő oltalmazója,
A szent család feje,
Igazságos József,
Tisztaságos József,
Nagyokosságú József,
Erőslelkű József,
Engedelmes József,
Hűséges József,
Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,
Iparosok példaképe,
A házasélet dísze,
Szüzek őre,
Családok támasza
Ínségesek vigasztalója,
Betegek reménye,
Haldoklók pártfogója,
Gonosz szellemek réme,
Az Anyaszentegyház védőszentje,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte Őt!


Tartalom átvétel