Keresztség

A keresztelés szertartása

Pap: Kedves keresztény hívek! A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudjuk, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életben részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.
Kedves szülők! Ti is azért hoztátok el újszülött gyermeketeket ide, az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és szentlélekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos Testének, az Egyháznak tagjává legyen.
Krisztus Egyházának nevében kérdezem:

Mi a gyermek neve?

Szülők: N.

Pap: A gyermek védőszentje tehát Szent N. lesz. Mit kértek Isten Egyházától N. számára?

Szülők: A keresztséget.

Pap: Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?

Szülők: Vállaljuk.

Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?

Keresztszülők: Megígérjük.

Pap: N.! Nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek a nevében most megjelöllek a kereszt jelével.

A keresztelésről

A keresztség az a szentség, amely az embert Krisztus titokzatos Testének, az Egyháznak tagjává teszi. A megtisztító és megszentelő újjászületés szentsége. A hívő a keresztséget az Úr Jézus nevében az Isten Lelke által kapja, a Lélek temploma lesz, az Atya fogadott gyermeke, Krisztus testvére és örököstársa, akivel bensőségesen megosztja életét, és rendeltetése szerint örök dicsőségében is osztozik. A megkeresztelt élete nem befejezett állapot, hanem indulás, növekedés. A keresztség első és alapvető szentség. Isten országát csak az nyerheti el, aki vízből és szentlélekből újjászületik. A keresztség meghívás az isteni életre. Istentől kapott kegyelmi ajándék, amelyre a meghívottnak hittel kell válaszolnia. Isten eltörölhetetlen pecséttel lefoglalja agának a megkeresztelt lelkét. A természetes életet a szülők közvetítésével kapja az ember az Istentől, de az újszülött később is rá van utalva arra, hogy a család és a társadalom biztosítsa életben maradását és fejlődését. A természetfeletti életet az Egyház közvetíti jelszerűen, ezért a megkereszteltnek az Egyházzal állandó kapcsolatban kell maradnia, hogy természetfeletti élete kibontakozhasson. A keresztség beiktat az általános papságba is. A hívek közösen mutatják be a szentmiseáldozatot, tanúságot tesznek szeretetükkel és szolgálatukkal arról, hogy Isten minden embert szeret, és mindenkit meghív az üdvösségre.

Ima a gyermekért

Istenem, örök Atyám!
Köszönöm, hogy gyermeket adtál nekem.
Tőled kaptam azt a jogot,
Hogy gondozzam és neveljem.
Engedd, hogy most ünnepélyesen
Oltalmadba ajánljam őt.
Istenem!
Te tanítsd gyermekemet
Igaz szeretetre.
Őrizd meg őt tiszta szívű, jó embernek.
Segítsd, hogy szent Fiadhoz,
Jézushoz hasonlóan
Növekedjen korban és bölcsességben
Előtted és az emberek előtt.
Kérlek, tedd boldoggá
Most és örökre.
Segítsd, hogy mindig
Választott gyermeked legyen.
Szent Fiad, Jézus Krisztus által.
Amen.

(Kardos Mihály után)

Ima a gyermekért

Istenünk! Te munkatársaiddá választottál ki bennünket az új élet fakasztásában. Kérünk, légy segítségünk az elfogadott élet szolgálatában, nevelésében.
Állj mellénk atyai erőddel, jóságoddal, és segíts úgy nevelni gyermekünket, mintha Jézust bíztad volna szeretetünkre. Te nem maradsz adósa senkinek, Istenünk. Megfizetsz mindenért. Fizetsz a nevelésért is. Gyermekünk által is, irántunk és az emberek iránt tanúsított magatartásával, egész életével. Add meg, teremtő Atyánk, hogy ez mindig öröm és boldogság forrása legyen számunkra.
Add, hogy segítségünkkel atyai szereteted fényében járja életének útját, és a Tábor hegyén elhangzott szózatod rá is vonatkozzék: "Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik." Akkor biztos, hogy nekünk is mindig kedvünk telik benne...
Istenünk! Védd meg őt minden bajtól, szenvedéstől. Add, hogy úrrá tudjon lenni a világ kísértései fölött. Tedd boldoggá! Minket pedig segíts, hogy mindig hűséges gondnokai legyünk testének, lelkének. Akaratod szerint keressük mindig az ő javát, szolgálatunk jutalma pedig, a belőle is forrásozó boldog élet után, vele együtt az örök élet legyen a Boldogságos Szűzanya és Szent József segítségével, és a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Szülő imádsága gyermekeikért

Minden ajándék és öröm osztogatója, Úristen, aki engem szülői örömben részesítettél, hálát adok Neked, és áldom szent Nevedet az én gyermekeimben is. Neked ajánlom fel őket, hiszen Te lehelted beléjük az élet szikráját, a Te jóságodból erősödtek, növekedtek. Add, Uram, hogy jól nevelhessem gyermekeimet, adj türelmet és bölcsességet, hogy mindig szelíd és példaadó legyek. Engedd, Jézusom, hogy a jó nevelés nagy feladatáról soha meg ne feledkezzem, és ha majd elszakadnak is tőlem és otthagyják a szülői otthont, gondviselő kezem velük maradjon. Egykor nyugodt lélekkel rebeghessem, Jézusom, szent színed előtt: íme, Uram, itt vannak, akiket nekem adtál, a Te szent Neved félelmében neveltem fel őket. Amen.

A nagyszülő imája

Uram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adtad gyermekeink életét, megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel tisztítottad szívünket. Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük, hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben. Hálát adtunk Neked, amikor kezedből elfogadott gyermekeinket neked visszaadhattuk a szentségek vételekor. A Te segítségeddel juttattuk el őket a felnőttkor kezdetére. Nyugtalan szívvel bocsátottuk útjára, amikor apját-anyát elhagyva élete társát megkereste, és színed előtt örök hűséget esküdött neki. Öröm és fájdalom keveredett boldogságunkba. Mégis, csak most érezzük, hogy milyen nagy boldogságot és jutalmat tartogattál számunkra: unokánkat. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, lélek a te Lelkedből engedd, hogy javára legyen szeretetünk és sohasem ártalmára. Mindig azt tegyük, ami jó és hasznos számára. Engedd, hogy minden áldozatot örömmel vállaljunk érdekében. A mi szánkról lesse el szent nevedet és az imádság szavait. Köszönjük, hogy unokánkban új kedvet, reményt adtál, és a mennyország előízét éreztetted meg velünk. Amen.

Keresztszülők imája

Uram, köszönjük, hogy meghívtál az általános papság egyik szolgálatára. Egy induló élet, természetfeletti élet gondozását vállaltuk. Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért. Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életbe. Szeretetünkből is meg kell ismernie a tőled kapott szeretetet. Engedd, hogy a hit és a remény sohse fogyatkozzék meg életünkben. Készségesen vállaljuk, mint neked tetsző feladatot, hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük. Engedd, hogy vonzóvá tegyük előtte a keresztény hivatást. Szeretnénk nyitottak lenni előtte, hogy ő is megnyíljon, bizalmába fogadjon és minden problémáját őszintén megbeszélhesse velünk. Áldj meg, kérünk, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. Amen.

Család esti imája keresztelés évfordulóján

(Ha van, vegyük elő a keresztelési inget, gyújtsuk meg a keresztelési gyertyát, magyarázzuk meg a gyermeknek ezek jelentését.)

Szülő: Imádkozzunk azért, akit ezen a napon fogadott Isten gyermekévé és tette Isten fiainak családtagjává.

Családtagok felváltva:

1. Atyánk, tőled kaptuk életünket, Te ígérted számunkra a boldog örök életet, segíts, hogy ott is mindig együtt maradhassunk.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Jézus Krisztus, Te engedelmes voltál Atyádnak mindhalálig, segíts, hogy Isten és a szülők iránti engedelmességet mindig megőrizzük.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

3. Családunk tagját az újjászületés tisztító fürdőjében Isten gyermekévé tetted, növeld benne ezt az isteni életet.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

4. Szentlélek Isten, Tőled kaptuk a szeretet ajándékát, erősítsd családunk minden tagjában az isten- és emberszeretetet.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

5. Szentháromság egy Isten, Te minden embert szeretsz, és boldogságodban kívánsz részesíteni. Segíts, hogy embertestvéreinkhez elvigyük ezt az örömhírt.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

A keresztégről

Az apostolok és az első hívek tanúságtételére egyre többen csatlakoztak a hithez. Akik hittek, azokat az apostolok Jézus parancsa szerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelték.

A keresztség hatása

A kereszteléssel felvételt nyertünk Jézus tanítványainak közösségébe. Ezért is nevethetjük magunkat Jézus Krisztusról keresztényeknek. (Christianus - Krisztushoz tartozó.) Amint az örökbefogadott gyermeket új szülője a saját nevére íratja, úgy fogadja Isten sajátjának a megkereszteltet.

Jézus egyszer arról a keresztségről beszélt, amellyel neki és tanítványainak is meg kell "keresztelkedniök". Szenvedését, halálát nevezte keresztségnek. A mi életünkben a rossz halálát és a jó feltámadását jelenti a keresztség. Azt, hogy megszabadulunk a bűntől az elnyert kegyelem által. Jézus ugyanezt az eseményt újjászületésének is nevezi, amely a víz által a Szentlélek erejéből történik. Az újjászületés új életet jelent. Erről mondta Jézus: "Aki nem születik vízből és Lélekből, nem mehet be Isten országába." (Jn 3,5.)

A KERESZTELÉS

Gyemekkeresztelés, ha világi hívő keresztel

Pap nélküli egyházközségben, püspöki engedéllyel vagy halálveszély esetén


A keesztelés szenteltvízzel vagy tiszta vízzel történik. a szülőkön és keresztszülőkön kívül - lehtőség szerint - legyenek jelen rokonok és jóbarátok is. A keresztelést egy alkalmas világi hívő végzi, aki az "Egyetemes könyörgésekkel" kezdi a szertartást:Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent: árassza irgalmát erre a gyermekre, aki a keresztség kegyelmében részesül, valamint szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre!


Add, Urunk, hogy a keresztség által ez a gyermek egyházad tagjává legyen!
Ístrong>Kérünk téged, hallgass meg minket.


Hogy a keresztség álta a fogadott fiúságot elnyerje!
Kérünk téged, hallgass meg minket...


Hogy ő, aki a keresztség által Krisztus halálába temetekezik, Krisztus föltámadásában is részesüljön!
Kérünk téged, hallgass meg minket.


Hogy a keresztség kegyelme minden jelenlévőben megújuljon!
Kérünk téged, hallgass meg minket.


Tartalom átvétel