Bérmálkozás

A bérmálás szertartása

A bérmálás szentmise keretében történik, a püspök vagy az erre meghatalmazott pap szolgáltatja ki. A mise evangéliuma után a püspök szentbeszédet mond. Ezt követően felszólítja a bérmálkozókat a keresztségi fogadalom megújítására.

Püspök: Kedves bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a szentlelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Idézzétek emlékezetekbe azt a hitet, amelyet a keresztség felvételekor megvallottatok, illetve szüleitek és keresztszüleitek vallottak meg akkor az Egyházzal. Feleljetek együtt mindnyájan arra, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőleletek:

Ellene mondotok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának?

Bérmálkozók: Ellene mondunk!

Püspök: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében?

Bérmálkozók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Bérmálkozók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök, úgy, amint pünkösdkor az apostolok részesültek?

Bérmálkozók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e a Katolikus Anyaszentegyházban, a testnek feltámadásában és az örök életben?

Bérmálkozók: Hiszünk!

Bérmálkozóknak

Az ember életében jelentős fordulópont, amikor nagykorúvá lesz. Ettől kezdve önállónak számít, aki ura tetteinek és felel azokért.
Az Isten családjában, az Egyházban is jelentős, amikor egy hívő nagykorúvá lesz a hitben. Az Úr ez alkalommal külön kegyelmet is ad az illetőnek, hogy hitét állhatatosan vallja, és szerinte éljen. E kegyelmet a bérmálás szentsége közvetíti.

A bérmálás hatásai:

1./ a megszentelő kegyelem növelése;
2./ segítő kegyelem, amely abban segít, hogy hitünket állhatatosan megvalljuk, és szerinte éljünk;
3./ eltörölhetetlen jelet nyom a lélekbe, amely örökre meglátszik; ezért a bérmálást csak egyszer lehet fölvenni.

Bérmálkozhat minden megkeresztelt katolikus, aki eszének használatával bír. A gyakorlatban olyanok, akik elérték 13-14 éves korukat, vagy ennél idősebbek. Bérmálkozni a kegyelem állapotában szabad, ezért a bérmálkozás előtt valamelyik napon gyónni és áldozni szoktunk.

A bérmálkozáskor bérmanevet kap a bérmálkozó. Csak valamelyik szentnek a nevét választhatjuk. E szent második védőszentje lesz a bérmáltnak, a keresztségben nyert védőszentje mellett.

Ima bérmálás után, a bérmálás kegyelmének megújításáért

Szentlélek Isten! Íme, a bérmálás szentségében részesültem, s ezáltal lelkemre kegyelmed eltörölhetetlen jelét nyomtad. Köszönet, áldás és magasztalás ezért Neked! Fejtsd ki e szentség erejét bennem, tarts meg az igaz Istentől származó kinyilatkoztatott hitben, erősíts a keresztény reménységben, lángoltasd bennem szeretetednek tüzét, hogy keresztény kötelességemhez hű maradjak, a bűntől óvakodjam, minden jóban gazdagodjam. Állj mellettem a kísértésben, vigasztalj, segíts bánatomban, és ne hagyj el utolsó órámon sem. Erősen fogadom, hogy sugallatodat mindig követni fogom, tanácsodnak engedelmeskedem, szent kegyelmeddel soha vissza nem élek; ezt fogadom az Úr Jézus Krisztus által, ki Veled és az Atyával egy Isten, és és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

(Legyen áldott az Úr neve c. imakönyv)

VERSEK

Pünkösd

Piros pünkösd, áldott pünkösd,
Dicsőségnek, üdvnek napja,
Lelkeinknek a Szentlélek
Ajándékait megadta.
Az ég tudományát hozta,
Hogy mi kell az üdvösségre,
És értelmet, hogy megértsük,
Nekünk adni mit kell érte.
Bölcsességet adott nekünk,
Hogy mindig tudjuk a jobbat
S életünk nehéz óráiban
Ad nékük jó tanácsokat.
Jámborságot gyújt szívünkben
Hogy az Istent szerethessük,
Lelki erőt ád lelkünknek,
Hogy a rosszat legyőzhessük.
Ébren tartja bennünk mindig
Az üdvös istenfélelmet,
Mely bűntől s bűnalkalomtól

Szülők imája, bérmálékozó gyermekükért

Uram, megáldottad szerelmünket gyümölcsével, gyermekünkkel. A Te szent kezedből fogadtuk őt, és szeretettel gondoztuk nemcsak a testét, hanem isteni gyermekségét is, amit Tőled kapott. Te tudod, mennyit imádkoztunk érte, mennyiszer megköszöntük, hogy nekünk adtad őt. Köszönjük, hogy segítségeddel megismertettük vele teremtett világod titkait, szépségét, hitünkből táplálva elvezettük Hozzád az imádság, a keresztény élet útján. Sokszor kellett bocsánatot kérnünk mulasztásainkért és az ő vétkeiért is. Bűnbánó gyermekünket szeretetedbe mindig visszafogadtad, és tápláltad szerint testeddel és véreddel. Ünnepeinken fiaid családjával találkozott, egyesült imában és énekben. sok-sok kísértés érte, meg kellett küzdenie a belső és külső tagadással. Egymást szeretve családunkban arra tanítottuk, hogy minden embert szeressen, mert a világon mindenkit üdvözíteni akarsz, valamennyiünkért áldozta szent Fiad életét. Most arra hívod, hogy tegyen tanúságot Igédről és a világot átölelő szeretetedről. Ajándékozd neki Szentlelkedet, hiszen gyönge, tudatlan és erőtlen még ahhoz, hogy munkatársad és segítőd legyen. Imánk, segítségünk, amíg tőlünk telik, elkíséri, Te se hagyd őt magára, Uram! Ajándékod megvilágosítja, megerősíti, megtölti szeretettel. Fogadd el szolgálatodra és minden ember szolgálatára. Amen.

Bérmaszülő imája

Úristen! Felelősségem tudatában állok itt, amikor a Szentlélek leszáll erre a lélekre, akinek pártfogását vállaltam.
Szentlélek Úristen, szállj le énreám is és erősíts meg, hogy teljesíteni tudjam mindazt, amit az Egyház színe előtt elvállaltam. Ígérem, hogy bérmagyermekem vallásosságát figyelemmel kísérem és figyelmeztetni fogom, ha a hónak útjáról letér. Ígérem, hogy a magam vallásos életével jó példát adok neki. Add mindehhez, Uram, segítő kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Te hívtál meg, uram, amikor bérmagyermekem engem választott, hogy keresztény életének kibontatkozásában segítségére legyek imámmal, példaadásommal, őszinte jóakaratommal. Te tudod, hogy méltatlan vagyok erre a tisztségre. Hűségem ingadozó, szeretetem és engedelmességem hiányos, sokszor csalódást okoztam Neked. Szítsd fel bennem Szentlelkedet, adj új pünkösdöt lelkemben. Adj világosságot, hogy világítani tudjak, erőt, hogy szolgád legyek. Ebben a világban úgy kell tanúságot tenni rólad, hogy bérmagyermekemet hitemmel erősítsem, szeretetemmel tökéletesítsem. Kész vagyok arra, hogy vállalt feladatomat végrehajtsam, de csak a Te segítségeddel leszek erre képes. Hálával, kéréssel fordulok Hozzád, ne vondd meg tőlem ajándékaidat Szentlélek Isten. Amen.

(Párbeszéd Istennel c. imakönyv)

Ima bérmálásra

Szentlélek Úristen, szeretet Istene,
Hét ajándékodat kérem Tőled esdve!
Értelemnek Lelke, adj világosságot,
Hogy jól megismerjem a Te tanításod.
Tudománynak Lelke, segíts mindazt tudnom,
Minek segélyével égbe lehet jutnom.
Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed
Bölcsen elrendezni földi életemet!
Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak,
Hogy mint cselekedjem helyesen, Te súgjad!
Lelkierő Lelke, bőn elleni harcra
Kitartást és erőt, szent kegyelmed adja!
Jámborságnak Lelke, add, hogy buzgó legyek,
Szentségeket, imát, szentmisét szeressek.
Isten félelmének Lelke, add kegyelmedet,
Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek!

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Jöjj el, Szentlélek, töltsd el híveid szívét, s gyullaszd föl bennünk isteni szereteted tüzét, ki a minden nyelvű nemzeteket a hit egységében összegyűjtötted.
Isteni Lélek, én Uram, Istenem, ki az áldott Szüzet beárnyékoztad, s Megváltóm, Jézus Krisztus legszentebb emberségét alkottad, öntsd hétszeres kegyelemforrásodat lelkembe, hogy méltó templomod legyen, s Te az Atyával és Üdvözítőmmel lakást vegyél benne.

BÖLCSESSÉGÉRT

Jöjj el, Bölcsesség Lelke, s taníts meg engem, hogy a mennyei javakat úgy becsüljem és szeresem, hogy minden földi dolognál előbbre helyezze, s azt komolyan keresni soha meg ne szűnjek.
Ó, isteni Lélek, ki a hatalomtól és bölcsességtől származol, add meg nekem a valódi bölcsességet. Vetkőztess ki magamból, és adj át engem annak, aki gyarló természetemet magára vette. Légy a kötelék, amely engem örökre Jézushoz kapcsol, amellyel az Atya gyermekei, örökösei és Fiának örökös társai közé felvegyen. Amen.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

ÉRTELEMÉRT

Jöjj el, Értelem Lelke, s világosítsd fel lelkemet, hogy a hit minden titkát helyesen értsem, s hívő lélekkel elfogadjam, s végül a Te és az Atya és a Fiú teljes megismerésében örökké gyönyörködjem.
Ó, isteni Lélek, nyisd fel szememet, hogy láthassam törvényed csodáit! Adj nekem értelmet, s élni fogok! Amenh.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

Ima a Szentlélekhez

Szentlélek Úristen! Nálad nélkül nem vagyok alkalmas semmi jóra; ha Te nem éleszted, hitem holt, szívem hiú, vigasztalásom gyönge, reményem életben és halálban ingadozó és bizonytalan. Ezek az igazságok emlékeztetnek arra a jótéteményedre, melyekkel eddig lelkemet elhalmoztad. Hitetlenségben és lelki vakságban tétováznék, ha az isteni Ige világosságával elmémet fel nem világosítottad, s az üdvözítő igazság ismeretére nem vezetted volna. A Te szent sugallataidnak köszönhetem, hogy látom tehetetlenségemet és vétkes voltomat, hogy a bűn elkerülése és az Isten szent parancsai iránt engedelmességre tökéltem el magamat. Te akaratomat megtörted, Isten iránti hálátlanságomat szívemből kiirtottad, s jó szándékokra és föltételekre gyullasztottad. Segítsége nélkül semmi sértést, semmi gonosz hajlandóságot le nem győzhetek.

Rövid magánlelkigyakorlat fiatalok számára, bérmálás előtt

Útmutató

A lelkigyakorlatot a bérmálás előtt hét négy estéjén érdemes végezni úgy, hogy a bérmálás előtti este már szabad legyen. Mindenki annyi időt fordít rá, amennyit jól fel tud használni. Érdemes átgondolni z elmélkedési anyagot, elolvasni a szentírási részeket, a szentekről szóló rövid leírást (a negyedik napnál szabadon választható), és elimádkozni a tanácsolt imát, esetleg többször. Mindez elalvás előtt legyen. Jó a tv-t, rádiót ezeken a napokon este elhagyni. Reggel, ha van rá idő, át lehet olvasni az előző esti vázlatot. Lehet feljegyzéseket készíteni. Mások imáit is lehet kérni. Záradékul érdemes egy fohászt megfogalmazni, ami bérmálás után napi imánk része marad.

ELSŐ NAP

KINCSEID

Személyi: értelem, szabad akarat, érzékszerveim, egészsége, ifjúságom.

Közösségiek: családod, iskolád, baráti köröd, utazásaid, olvasmányaid, anyagi értékek.

Keresztjeid: esetleges hátrányos tulajdonságok, betegség, véges tehetség, környezeti terhek, áldozatvállalásod.

Olvasd el: Hálaadás (1Tim 1,12-17) Gondviselés (Mt 6,25-34).

Imádkozd el: A jó Pásztor zsoltárt (Zsolt 23.)

A jó pásztor (Dávid zsoltára)

Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,
zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet.
Az iga úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyben járok is,

Bérmálkozásról

A keresztségi kegyelem teljessé válásához szükséges a bérmálás szentségének felvétele. A bérmálkozás lényegi szertartása, a homloknak szent krizmával való megkenése, valamint a kézrátétel pár pillanat alatt megtörténik. A kegyelem pillanatai maradandóvá válnak, ha a bérmálkozó a csönd alatt megnyílik, és alázattal veszi, fogadja a Szentlélek ajándékának jelét. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria elfogadta az Isten Szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevére. Rájuk tették hát kezüket, s erre megkapták a Szentlelket" (ApCsel 8,14-17). Ahogy már az Úr Jézus földi életében is két különböző mozzanat volt a keresztség és a Szentlélek megjelenése, ugyanígy két esemény lett az apostoli Egyház életében is.


Tartalom átvétel