Esti imák

Himnusz

Világteremtő Hatalom,
Te vontad ki a föld színét
a zúgó tengerár alól,
s így meg nem rendül soha már.

Sarjat fakaszt, sok jó növényt
és viruló virágokat,
gyümölcsöt hoz bőségesen,
jóízű táplálékot ad.

Tisztítsa égi kegyelem
kiégett lelkünk sok sebét,
hogy tetteit könny mossa meg
s törjön le átkos szenvedélyt.

Parancsaidhoz hű legyen,
a rosszban része ne legyen,
csak jóban lelje örömét
s ne lássa halál erejét.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia,
és Szentlélek, Vigsztalónk,
egyetlen úr? örök király. Ámen.

(Zsolozsmáskönyv III. hét kedd, Vecsernye)

Verses esti ima

Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd az éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s Őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.

Más esti ima a papi zsolozsmából

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten! Ámen.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Ámen.
Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat: hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk, biztonságban, békén.
Könyörögjünk. Kérünk, Uram, látogasd meg ezt a hajlékot és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében megőriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
Áldjon és őrizzen meg minket a mindenható és irgalmas Úr, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.
Imádkozzunk a megholt hívekért. Adj Uram örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen.

Esti fohász

...Az egyházi zsolozsma esti imájának (a Completoriumnak) himnusza Nagy Szent Gergelytől.

Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is te légy velünk;
téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!

Adj nékünk üdvös életet,
szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt
világosságod rontsa szét!

Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki szentlélekkel és veled
uralkodik, s örökre él. Ámen.

Esti imádság

HIMNUSZ

Krisztus, tündöklő nappalunk,
az éj árnyát eloszlatod,
kit fényből fénynek vall a hit
és fénnyel áldod szenteid.

Esengünk hozzád, szent Urunk,
míg tart az éj, vigyázz reánk,
találjunk benned pihenést,
adj nyugodalmas éjszakát.

Mikor lecsukjuk két szemünk,
a szívünk virrasszon veled,
őrködjék híven jobb kezed
szerető híveid felett.

Védelmezőnk, tekints le ránk,
igázd le ellenségeink,
vezesd szolgáidat, kikért
véred váltsága volt a bér.

Áldjon Krisztus, kegyes király,
dicséret téged és Atyád,
s a Lelket, a Vigasztalót,
meg nem szűnő időkön át. Ámen.

Esti imádság

HIMNUSZ

Kihúnyni készül már a fény,
Teremtő, esdve kér imánk,
hogy irgalmad ne hagyjon el,
és mindenkor vigyázz reánk.

Terólad álmodjék szívünk,
érezze jelenlétedet,
zengjük, mihelyt felkelt a fény,
mindenkor dicsőségedet.

Adj üdvösséges életet,
hozd vissza meleg fényedet:
a vakhomályú éjszakát
világosságod járja át.

Add meg, mindenható Atya,
Úr Krisztus által esdeklünk,
ki Veled és a Lélekkel
egy Urunk, örök Istenünk. Ámen.


Tartalom átvétel